1. Pogoji uporabe

 • 1.1 Vsaka uporaba te spletne strani, ki jo daje na voljo James Hardie Europe GmbH in/ali z njo povezana podjetja ("James Hardie Europe GmbH") (v nadaljevanju: "spletna stran James Hardie Europe GmbH), je dovoljena izključno na osnovi teh pogojev. Ti splošni pogoji uporabe so lahko v posameznem primeru dopolnjeni, spremenjeni ali nadomeščeni z nadaljnjimi pogoji, npr. za nakup izdelkov in/ali storitev. Z vsako prijavo, ali če posebna prijava ni potrebna, in priklicem ustrezne spletne strani James Hardie Europe GmbH uporabnik sprejema te pogoje uporabe v njihovi vsakokratni različici.
 • 1.2 Pri spletnih ponudbah, namenjenih podjetjem ali pravnim osebam, uporabnik zastopa vsakokratno podjetje ali pravno osebo in si mora pripisati njegovo vedenje in ravnanje.
 

2. Storitve

 • 2.1 James Hardie Europe GmbH na spletni strani James Hardie Europe GmbH poleg eventualne dokumentacije daje na voljo tudi določene informacije in programsko opremo, ki jih je mogoče priklicati ali prenesti.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH je upravičen, da kadar koli povsem ali delno prekliče delovanje spletne strani James Hardie Europe GmbH. Zaradi lastnosti interneta in računalniških sistemov družba James Hardie Europe GmbH ne prevzema nobenega jamstva za neprestano razpoložljivost spletne strani James Hardie Europe GmbH.
 

3. Registracija, geslo

 • 3.1 Nekatere strani na spletni strani James Hardie Europe GmbH so lahko zaščitene z geslom. Dostop do teh strani je zaradi varnosti poslovnega prometa omogočen samo registriranim uporabnikom. Družba James Hardie Europe GmbH nima zahtevka za registracijo. James Hardie Europge GmbH si predvsem pridržuje pravico, da obveznost registracije uvede tudi na do sedaj sicer prosto dostopnih spletnih straneh. James Hardie Europe GmbH ima vedno pravico do preklica dostopne pravice z blokado dostopnih podatkov brez navedbe razlogov,
  • 3.1.1 če je uporabnik ob registraciji navedel napačne podatke;
  • 3.1.2 če je uporabnik kršil te pogoje ali svojo dolžnost skrbnega ravnanja z dostopnimi podatki;
  • 3.1.3 če je uporabnik pri dostopu ali uporabi spletne strani James Hardie Europe GmbH kršil uporabno pravo ali
  • 3.1.4 če uporabnik dlje časa ni uporabljal spletne strani James Hardie Europe GmbH.
 • 3.2 Če je predvidena registracija, potem mora uporabnik pri tem navesti resnične podatke in v primeru morebitnih naknadnih sprememb o tem obvestiti družbo James Hardie Europe GmbH (če je predvideno: preko spleta). Uporabnik mora sam poskrbeti, da bo prejemal e-poštna sporočila in sicer tako, da ob registraciji navede ustrezen e-poštni naslov.
 • 3.3 Po registraciji uporabnik prejeme svoje uporabniško ime in geslo (v nadaljevanju tudi: "uporabniški podatki"). Ob prvem dostopu bo uporabnik geslo, ki ga je prejel od družbe James Hardie Europe GmbH, spremenil v geslo, ki bo znano samo njemu. Uporabniški podatki uporabniku omogočajo vpogled v svoje podatke, spreminjanje podatke in eventualni preklic ali razširitev podane privolitve za obdelavo podatkov.
 • 3.4 Uporabnik zagotovi, da uporabniški podatki niso dostopni tretjim osebam, in jamči za vsa naročila in druge dejavnosti, izvedena pod njegovimi uporabniškimi podatki. Po vsaki uporabi je treba zapustiti območje, zaščiteno z geslom. Če uporabnik izve, da tretje osebe zlorabljajo njegove uporabniške podatke, je dolžan o tem pisno obvestiti družbo James Hardie Europe GmbH, eventualno že vnaprej z enostavno e-pošto.
 • 3.5 Po prejemu sporočila, kot je navedeno pod točko 3.4, bo družba James Hardie Europe GmbH blokirala dostop do območja, zaščitenega z geslom, s temi uporabniškimi podatki. Preklic blokade je mogoč šele, ko uporabnik družbi James Hardie Europe GmbH pošlje poseben zahtevek ali se ponovno registrira.
 • 3.6 Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva izbris svoje registracije, v kolikor temu ne nasprotuje potek tekočih pogodbenih razmerij.  James Hardie Europe GmbH bo v tem primeru izbrisal vse uporabniške podatke in druge shranjene osebne podatke takoj, ko jih več ne bo potreboval.
 

4. Pravice do uporabe informacij, programske opreme in dokumentacije

 • 4.1 Ti pogoji veljajo za uporabo informacij, programske opreme in dokumentacije, ki so na voljo na spletni strani James Hardie Europe GmbH, v primeru posodobitev informacij, programske opreme ali dokumentacije pa predhodno z družbo James Hardie Europe GmbH dogovorjeni in veljavni licenčni pogoji. Posebno dogovorjeni licenčni pogoji, npr. pri prenosu programske opreme, imajo prednost pred temi pogoji.
 • 4.2 James Hardie Europe GmbH uporabniku daje neizključno in neprenosljivo pravico za uporabo informacij, programske opreme in dokumentacije, ki so na voljo na spletni strani James Hardie Europe, v dogovorjenem obsegu ali, v kolikor ni dogovorjeno drugače, kot ustreza namenu, za katerega si prizadeva družba James Hardie Europe GmbH.
 • 4.3 Programska oprema je na voljo brezplačno v strojno čitljivi obliki. Pravice do izdaje izvorne kode ni. Izvzete so izvorne kode programske opreme odprtega vira, katerih licenčna določila, ki imajo pri posredovanju programske opreme odprtega vira prednost pred temi pogoji, predpisujejo izdajo izvorne kode. V tem primeru bo družba James Hardie Europe GmbH izvorno kodo razkrila proti plačilu.
 • 4.4 Uporabnik ob nobenem trenutku ne sme informacij, programske opreme ali dokumentacije prodati, dati v najem ali kako drugače posredovati tretjim osebam. V kolikor obvezni pravni predpisi ne določajo drugače, uporabnik programske opreme ali njene dokumentacije ne sme spreminjati, razvijati z vzvratnim inženiringom ali prevajati niti ne sme uporabljati njenih delov. Uporabnik lahko izdela varnostno kopijo programske opreme, če je ta kopija potrebna za zagotovitev prihodnje uporabe na osnovi teh pogojev uporabe.
 • 4.5 Informacije, programska oprema in dokumentacija so zaščiteni tako z zakoni o avtorskih pravicah kot tudi z mednarodnimi avtorskimi pogodbami ter drugimi zakoni in sporazumi o intelektualni lastnini. Uporabnik bo te pravice upošteval, kar pomeni da predvsem alfanumeričnih oznak, blagovnih znamk in opomb o avtorskih pravicah ne bo izbrisal iz izdelanih kopij informacij, programske opreme ali dokumentacije.
 • 4.6 Čl. §§ 69a in nadaljnji Zakona o avtorskih pravicah ali primerljive določbe, ki se uporabljajo na osnovi vselej uporabnih avtorskih pravic, ostanejo nespremenjeni.
 

5. Intelektualna lastnina

 • 5.1 Ne glede na posebna določila v 4. točki teh pogojev za uporabo, informacij, imen blagovnih znamk in druge vsebine na spletni strani James Hardie Europe GmbH brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe James Hardie Europe GmbH ni dovoljeno spremeniti, kopirati, razmnoževati, prodati, dati v najem, uporabljati, dopolniti ali kako drugače izkoriščati.
 • 5.2 Razen tukaj izrecno dodeljenih pravic za uporabo ali drugih pravic se uporabniku ne dodelijo nobene druge kakršne koli pravice, predvsem ne pravice do imena podjetja in obrtne zaščitne pravice, kot so patenti, vzorci ali blagovne znamke, niti družba James Hardie Europe GmbH tovrstnih pravic ni dolžna dodeliti.
 • 5.3 Če uporabnik na spletno stran James Hardie Europe GmbH napiše svoje zamisli in predloge, lahko družba James Hardie Europe GmbH te brezplačno uporabi za razvoj, izboljšave in prodajo izdelkov iz svoje ponudbe.
 

6. Dolžnosti uporabnika

 • 6.1 Uporabnik pri uporabi spletne strani James Hardie Europe GmbH ne sme
  • 6.1.1 s svojim vedenjem pri uporabi kršiti dobrih navad;
  • 6.1.2 kršiti obrtnih zaščitnih in avtorskih pravic ter drugih intelektualnih pravic;
  • 6.1.3 posredovati vsebin z virusu, t. i. trojanskih konjev ali drugih programov, ki bi lahko poškodovali programsko opremo;
  • 6.1.4 vnašati, shranjevati ali pošiljati hiperpovezav ali vsebin, do katerih ni upravičen, predvsem če te hiperpovezave ali vsebine kršijo ali so v nasprotju z dolžnostjo varovanja podatkov ali
  • 6.1.5 širiti oglasov ali nezaželene e-pošte (t. i. "spam") ali neustreznih opozoril pred virusi, napakami v delovanju ipd. oz. pozivati k sodelovanju pri nagradnih igrah, sistemih snežne kepe, pošiljanju verižnih pisem, sodelovanju pri piramidnih igrah ipd.
 • 6.2 Družba James Hardie Europe GmbH lahko dostop do spletne strani James Hardie Europe GmbH kadarkoli zablokira, predvsem kadar uporabnik krši svoje dolžnosti iz teh pogojev.
 

7. Hiperpovezave

Spletna stran James Hardie Europe GmbH lahko vsebuje hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb.  Družba James Hardie Europe GmbH za vsebine na teh spletnih straneh ne prevzema niti odgovornosti niti si družba James Hardie Europe GmbH ne lasti teh spletnih strani in njihovih vsebin, saj družba James Hardie Europe GmbH ne preverja informacij na teh povezanih spletnih straneh in za vsebine in informacije, ki jih te strani vsebujejo, ne odgovarja. Uporabnik te spletne strani uporablja na lastno odgovornost.
 

8. Jamstvo za pravne in stvarne napake

 • 8.1 V kolikor so informacije, programska oprema ali dokumentacija na voljo brezplačno, je izključeno jamstvo za stvarne in pravne napake informacij, programske opreme in dokumentacije, predvsem glede njihove pravilnosti, brezhibnosti, neuporabe zaščitnih in avtorskih pravic tretjih, popolnosti in/ali uporabnosti - razen v primeru namere ali naklepa.
 • 8.2 Informacije na spletni strani James Hardie Europe GmbH je treba razumeti kot zgledne in lahko vsebujejo specifikacije ali splošne opise tehničnih možnosti izdelkov, za katere v posameznem primeru (npr. zaradi spremembe izdelka) ni nujno, da so vedno prisotne. Pravno obvezujoče lastnosti ali značilnosti izdelkov je treba zato dogovoriti izključno ob nakupu vsakokratnega izdelka z družbo James Hardie Europe GmbH ali njeno hčerinsko družbo.
 

9. Drugo jamstvo, škodljiva programska oprema

 • 9.1 Jamstvo družbe James Hardie Europe GmbH za stvarne in pravne napake se pri tem ravna po določilih v 8. točki teh pogojev uporabe. Vsa jamstva družbe James Hardie Europe GmbH so izključena, v kolikor npr. v skladu z Zakonom o odgovornosti za izdelke ne obstaja jamstvo za primer zlorabe, grobe malomarnosti, smrtne poškodbe, telesne poškodbe ali zdravstvene poškodbe, prevzem garancije za lastnosti, namernega zamolčanja napake ali zaradi kršenja bistvenih pogodbenih dolžnosti.
 • 9.2 Nadomestilo zaradi kršenja bistvenih pogodbenih dolžnosti je omejeno na predvidljivo škodo v kolikor ne gre za naklep ali grobo malomarnost.
 • 9.3 Ne glede na to, koliko si družba James Hardie Europe GmbH prizadeva, da bi bila spletna stran James Hardie Europe GmbH brez škodljive programske opreme (npr. virusi, trojanski konji, vohunska programska oprema ali podobne), družba James Hardie Europe GmbH niti njene hčerinske družbe ne prevzemajo nobene garancije za neprisotnost tovrstne škodljive programske opreme. Pred prenosom informacij, programske opreme in dokumentacije mora uporabnik zaradi lastne zaščite in za preprečitev širjenja škodljive programske opreme na spletni strani James Hardie Europe GmbH poskrbeti za primerne varnostne ukrepe in uporabo protivirusnih programov.
 • 9.4 Sprememba dokaznega bremena v škodo uporabnika ni povezana z obstoječimi določili v točkah 9.1 in 9.2.
 

10. Varstvo podatkov

Družba James Hardie Europe GmbH pri zajemanju, uporabi in obdelavi osebnih podatkov uporabnika spletne strani James Hardie Europe GmbH vselej upošteva veljavna določila o varstvu podatkov ter pravilnik o zasebnosti družbe James Hardie Europe GmbH, vpogled v katerega je mogoč prek hiperpovezave na spletni strani James Hardie Europe GmbH.
 

11. Dodatni dogovori, sodna pristojnost, uporabno pravo

 • 11.1 Dodatni dogovori veljajo samo v pisni obliki.
 • 11.2 Če je uporabnik trgovec v smislu trgovinskega zakonika, je izključna sodna pristojnost Düsseldorf.
 • 11.3 Posamezne strani spletne strani James Hardie Europe GmbH upravljajo in zanje odgovarjajo skupine podjetja James Hardie in/ali njegove hčerinske družbe. Strani upoštevajo zahteve vsakokratne države, v kateri ima odgovorna družba svoj sedež.
 • 11.4 Družba James Hardie Europe GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za to, če se lahko informacije, programska oprema in/ali dokumentacija s spletne strani James Hardie Europe GmbH prikličejo ali prenašajo tudi v krajih izven zadevne države. Če uporabniki do spletne strani James Hardie Europe GmbH dostopajo iz krajev izven zadevne države, sami odgovarjajo za upoštevanje zakonskih predpisov, ki veljajo v njihovi državi.
 • 11.5 Dostop do informacij, programske opreme in/ali druge dokumentacije na spletni strani James Hardie Europe GmbH iz držav, v katerih je tovrsten dostop nezakonit, je prepovedan. V tem primeru in če želite uporabnik stopiti v poslovno razmerje z družbo James Hardie Europe GmbH, mora uporabnik stopiti v stik z zadevnimi hčerinskimi družbami družbe James Hardie Europe GmbH v vsakokratni državi ali neposredno s skupino podjetij James Hardie.
 • 11.6 Za uporabo spletnih strani James Hardie Europe GmbH, tudi v primeru hčerinskih družb, velja izključno nemško pravo ob izključitvi kupnega prava ZN ali drugih kolizijskih norm mednarodnega zasebnega prava. Ta izbira prava se ne uporablja, če se glede na vsakokratno uporabno pravo ne more pravno učinkovito uporabljati. V tem primeru se uporablja pravo kraja, v katerem ima sedež vsakokratna hčerinska družba.
×